Privacy Statement

Updated and effective date: January 9, 2023

Studio Memo cares deeply about the privacy of our clients and of the users of our website. We work in accordance with the stipulations set by the Dutch Autoriteit Persoonsgegevens and their AVG. We handle and secure your personal information with the greatest care.

1. Processing your personal data

In order for us to be able to perform our services properly and to maintain good contact, Studio Memo processes (digital) personal data. This data includes:
- Your name and address;
- Function within an organization;
- E-mail addresses and telephone numbers;
- Bank details (bank and account number);
- Other relevant information that you provide;
- Information about your visit to our website.

2. Use of your personal data

Studio Memo processes your personal data for the following purposes:
- To maintain contact for the performance of our services;
- To carry out a complete and accurate bookkeeping and (project) administration;
- In the event of a legal obligation (for example as part of a permit application);
- To inform you about changes to our services;
- For marketing and relationship purposes.

3. Sharing your personal data

Studio Memo will not share your personal data with third parties without your permission, unless this is strictly necessary for the performance of our work, or when there is a legal obligation to do so.

4. View, change or delete personal data

You can request us at any time to view, change or delete your personal data. You can also object to a certain use of your data. You can make this known by e-mail. Upon which you will always receive a written confirmation from us.

5. Retention period of your personal data

Studio Memo does not store your personal data any longer than is necessary for the purposes for which this data was collected, or to comply with legal requirements.

6. Security of your personal data

Studio Memo uses appropriate physical and digital measures to protect and secure your personal data. Your personal data is stored on a secure server, decentralized from, and not linked to, other data that we may have about you.

7. Websites and cookies

The websites of Studio Memo (www.studio-memo.com) and our sub-domains (including www.studio-memo.nl, www.levilab.org and www.ericschrijven.com) use analytical and functional cookies (Google analytics). These help us to understand how visitors use our website(s). Google uses this information to improve its services and stores the information completely anonymously. You can change or refuse the use of cookies through your browser settings.

8. Changes to Privacy Statement

This Privacy Statement is usually updated once per calendar year. The most recent date of change will be posted at the top of this Privacy Statement. Please check this Privacy Statement regularly to be aware of the latest changes.

9. Contact details

Postal address the Netherlands:
Studio Memo
Korendijkstraat 161
2586 RN Den Haag
The Netherlands

Postal address United States:
Studio Memo
202 Elm Ave. SW
Mitchellville, IA 50169
USA

Office and en visiting address:
By appointment only, in Rijswijk, the Netherlands
By appointment only, in Des Moines, United States

WhatsApp & iMessage: +31 (0)6 42 71 26 76
info@studio-memo.com
www.studio-memo.com

Translator’s disclaimer

Although translating the Privacy Statement from Dutch to English was done with the utmost care and diligence, Studio Memo or any of its individual representatives cannot accept any liability related to potential errors of this translation. The original Dutch Privacyverklaring remains leading and binding.

Privacyverklaring

Bijgewerkt en ingaand op: 9 januari 2023

Studio Memo hecht veel waarde aan de privacy van onze relaties en die van de bezoekers van onze website. Wij werken volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG. Wij behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

1. Verwerken van uw persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, en om goed contact te kunnen onderhouden, verwerkt Studio Memo (digitale) persoonsgegevens. Deze gegevens zijn:
- Naam en adres;
- Functie binnen een organisatie;
- E-mailadressen en telefoonnummers;
- Bankgegevens (bank en rekeningnummer);
- Overige relevante gegevens die u verstrekt;
- Gegevens over uw bezoek aan onze website.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Studio Memo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om contact te onderhouden ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening;
- Voor het voeren van een complete en accurate boekhouding en (project)administratie;
- Bij een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als onderdeel van een vergunningsaanvraag);
- Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
- Voor marketing- en relatiedoeleinden.

3. Delen van uw persoonsgegevens

Studio Memo zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, of wanneer hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens. U kunt dit per e-mail kenbaar maken. U ontvangt daarop altijd een schriftelijke bevestiging.

5. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Studio Memo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn, of om te voldoen aan de wettelijke norm.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Studio Memo hanteert passende fysieke en digitale maatregelen ter bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server, decentraal van en niet gekoppeld aan andere gegevens die we van u zouden kunnen hebben.

7. Websites en cookies

De websites van Studio Memo (www.studio-memo.com) en onze sub-domeinen (waaronder www.studio-memo.nl, www.levilab.org en www.ericschrijver.com) maken gebruik van analytische en functionele cookies (Google Analytics). Deze helpen ons om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website(s) gebruiken. Google gebruikt deze informatie bij het verbeteren van haar dienstverlening en slaat de informatie volledig geanonimiseerd op. U kunt het gebruik van cookies wijzigen of weigeren via de instellingen van uw browser.

8. Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt gebruikelijk eens per kalenderjaar bijgewerkt. De meest recente wijzigingsdatum zal bovenaan deze Privacyverklaring vermeld worden. Raadpleeg deze Privacyverklaring regelmatig zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

9. Contactgegevens

Postadres Nederland:
Studio Memo
Korendijkstraat 161
2586 RN Den Haag

Postadres Verenigde Staten:
Studio Memo
202 Elm Ave. SW
Mitchellville, IA 50169
USA

Kantoor en bezoekadres:
Uitsluitend op afspraak in Rijswijk, Nederland
Uitsluitend op afspraak in Des Moines, Verenigde Staten

WhatsApp & iMessage: +31 (0)6 42 71 26 76
info@studio-memo.com
www.studio-memo.com